Lừa kiến

Tháng Ba 15, 2022

– Sao hũ đường mà chị dán chữ “muối”
– Để lừa bọn kiến ấy mà!
– Trời!?!


appnetmedia