Chim đi bộ

Tháng Ba 15, 2022

Từ trường học đến cậu bao xa?

– À, khoảng 3km đường chim bay.

– Thế còn chim đi bộ thì bao xa?

– !!!


appnetmedia