Biện pháp mạnh

Tháng Ba 15, 2022

Tí qua rủ Tèo đi học.
– Tí: Tèo, giờ này sao chưa chuẩn bị đi học?
– Tèo: Tao phải đưa em tao ngủ.
– Tí: Vậy hả? Vậy nó ngủ chưa?
– Tèo: Chưa, nó khó ngủ lắm, chưa chịu ngủ
– Tí: Để tao hát ru cho nó ngủ nha?
– Tèo: Khoan! Mày phải dùng biện pháp nhẹ trước cái đã!
– Tí: (đầu bốc khói)


appnetmedia