Kết cục khó hiểu của một lập trình viên

Tháng Ba 15, 2022

Một người lập trình qua đời. Trên bia mộ anh ta, người ta đề nguyên nhân dẫn đến cái chết như sau:

– Run-time error at 18:12:97


appnetmedia